Avís legal

Política de privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo i del Congres de 27 de abril de 2016, i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades que ens faciliti a través de qualsevol formulari de recollida de dades de la pàgina web http://www.interpreting.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que es faciliti a aquest efecte a través de correus electrònics dirigits als nostres professionals o per qualsevol altra via de comunicació, seran incorporats a un fitxer responsabilitat de Interpreting. La finalitat del tractament de les dades és la de gestionar la sol·licitud formulada, incloent l’atenció a les seves consultes i sol·licituds d’informació, així com si escau, el manteniment i gestió de la relació professional, comercial, i/o contractual que si escau estableixi amb nosaltres.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que li sol·licitem en els formularis disponibles en el Lloc web són obligatòries. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.

En algun dels formularis electrònics se li sol·licitarà el seu consentiment per a poder-li remetre comunicacions comercials o mantenir-li informat sobre els nostres serveis i aspectes rellevants del dret i la fiscalitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que es disposa en l’article 21 LSSI.

Així mateix, l’informem que vostè podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals inserides en el citat fitxer, dirigint-se per email a l’adreça de correu electrònic info@interpreting.cat, adjuntant en tot cas una fotocòpia del seu DNI o document oficial acreditatiu de la seva identitat.

Finalment, l’informem de què tractarem les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.